Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Historia Komendy Uzupełnień w Sanoku sięga roku 1919, ...

KALENDARIUM

Listopad 1919
       Utworzenie Powiatowej Komendy Uzupełnień dla powiatów: krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.

Sierpień 1944
       Wyzwolenie Sanoka w dniu 4 sierpnia 1944 roku spowodowało, że z nowo powstałej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Przemyślu wydzielono Tymczasową Komisję Poborową, obejmującą swym zasięgiem teren obecnego powiatu sanockiego i leskiego, której zadaniem było rejestrowanie przyszłych poborowych i przewożenie ich do Przemyśla.

Skład ówczesnej Komisji

Przewodniczący:  por. Włodzimierz MARKIEWICZ,
członkowie:          starosta powiatu p. SZCZUDLIK,
                             kierownik referatu wojskowego p. J. SOŁTYSIK,
                             lekarz cywilny dr ROBEL,
personel pomocniczy: sierż. S. DERENDARZ wraz z czterema podoficerami.

Sierpień 1945
       Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1945 roku powstaje Rejonowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, którą tworzy trzydziestoosobowy zespół pracowników.

Pierwszym komendantem był mjr Jan KSIĄŻEK, przedwojenny oficer 6. Pułku Strzelców Podhalańskich w Samborze, a funkcję kierownika sekcji poboru i rezerw pełnił por. Włodzimierz MAKAREWICZ.

Rok 1951
       Poszerzenie obszaru administrowania
Komendy o powiat ustrzycki podyktowane zmianą granic.

Rok 1976
       Dotychczasowa Rejonowa Komenda Uzupełnień zostaje przekształcona w Wojskową Komendę Uzupełnień.
       Obszar administrowania obejmuje wówczas swym zasięgiem dawne powiaty: brzozowski, leski, ustrzycki i sanocki.

Rok 1990
      Przeniesienie dotychczasowej siedziby WKU z budynku przy Zamkowej 30 na teren koszar przy ul. Przemyskiej 1

 

 

 

 

Dawna siedziba WKU przy ul. Zamkowej 30

 

Obecna siedziba – koszary przy ul. Przemyskiej 1

 

Rok 1996
      Począwszy od 30 czerwca 1996 roku WKU w Sanoku podporządkowana jest bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego - Regionalnego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.

Rok 2007
       Wyróżnienie WKU w Sanoku okolicznościowym ryngrafem i nadaniem miana "WYRÓŻNIAJĄCY".
      
Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego, gen. dyw. Zbigniew GŁOWIENKA, odznacza Komendę za wyjątkowe zaangażowanie w działalność służbową, wzorowe wykonywanie zadań, nienaganną dyscyplinę oraz kreowanie prospołecznych postaw.

Rok 2008
       W czerwcu mają miejsce ćwiczenia pod kryptonimem MERKURY-08, w których wzięło udział 200 żołnierzy, w tym blisko połowę stanowili żołnierze powołani z rezerwy.

Rok 2010
       Prace remontowe i modernizacyjne siedziby WKU przy ul. Przemyskiej 1.

Rok 2011
       W wyniku restrukturyzacji Terenowych Organów Administracji Wojskowej WKU zaczyna funkcjonować w nowych uwarunkowaniach etatowo-kadrowych.
       Komendanci:
do maja 2011 roku funkcję tę pełnił ppłk Piotr SKWORZEC, po nim tymczasowo obowiązki przejął mjr Eugeniusz ŻAK, a od listopada nowym komendantem został ppłk Marek STAROŃ.

Rok 2013
       WKU otrzymuje odznakę pamiątkową.

 


 

Rok 2017
      
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi WKU zmieniła swoją dotychczasową lokalizację. Obecnie siedziba mieści się przy ul. Lipińskiego 109 w Sanoku (w budynku Autosanu).

       Z dniem 5 czerwca rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień objął ppłk Dariusz BRZEŻAWSKI.

       Najnowszym wyzwaniem, jakie stoi przed Komendą, jest rekrutacja ochotników do sanockiego batalionu Obrony Terytorialnej, której formowanie ruszyło początkiem maja 2017.

                                                                            ...i po wielu latach wojsko wraca do Sanoka.

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl