Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja wojskowa

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 r 

 

         Od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. na terenie kraju odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów i burmistrzów.

Powiatowa Komisja Lekarska w Sanoku pracować będzie w budynku byłego Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Jagiellońskiej 22 (obok Galerii SANOK) w dniach 19.02-22.03.2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Brzozowie pracować będzie  w Brzozowskim Domu Kultury,ul. Armii Krajowej 3 w dniach 01.03-26.03.2018 r.

Powiatowa Komisja Lekarska w Lesku pracować będzie w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym "Bieszczadnik" , ul. Jana Pawła II 18 B w dniach 19.02-12.03.2018 r.

 


        Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym w art. 32 ust. 1-3 oraz art. 48 ust. 1 stosownie do art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217). Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych  powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza  imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

 

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać :
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają :
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
 • książeczkę wojskową.
Jeżeli wzywany z ważnych przyczyn osobistych nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinien zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinien to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym był zobowiązany do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2017 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w Wojskowej Komendzie Uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat.

Kwalifikacja wojskowa w 2018 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. dotyczy:

 • mężczyzn urodzonych w 1999 r.,
 • mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osób urodzonych w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
 • osób urodzonych w latach 1997-1998, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby wojskowej upływa po 27 kwietnia 2018 r. , czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku wniosek o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej,
 • kobiet urodzonych w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto do kwalifikacji zostaną wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
Do zobaczenia w lokalach Powiatowej Komisji Lekarskiej.

 

Opracował: mjr Piotr LASEK

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl