Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Narodowe Siły Rezerwowe

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Jest to oferta Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzająca możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu.

Wystarczy podpisać kontrakt, aby za otrzymanym wynagrodzeniem, corocznie brać udział w zaplanowanych wcześniej ćwiczeniach wojskowych (do 30 dni w roku), uczestniczyć w szkoleniu oraz kursach specjalistycznych, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

Istotna jest możliwość odbywania służby w pobliskiej jednostce wojskowej, co pozwoli łączyć pasję z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.

Należy pamiętać, iż w trakcie trwania służby w NSR stosunek pracy nawiązany w środowisku cywilnym jest prawnie chroniony, a pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zastępstwem zatrudnianego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.


PROCEDURA PRZYJĘCIA DO NSR


1. Wymagania:
Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy, i spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o kontrakt w Narodowych Siłach Rezerwowych:

 • obywatelstwo – obywatelstwo polskie,
 • karalność – niekarany sądownie,
 • wykształcenie: kwalifikacje – odpowiednie do wymagań na stanowisku służbowym (np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii dla stanowiska kierowcy);
  1. co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych,
  2. co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich,
  3. wyższe – dla stanowisk oficerskich,

2. Złóż wniosek
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Do wniosku załącza się:

 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie lub zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki w przypadku jej trwania,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectw pracy,
 • uwierzytelnioną kopię poświadczenia bezpieczeństwa,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych,
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

3. Wykonaj badania psychologiczne
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po weryfikacji wniosku, umożliwi zapoznanie się z przepisami regulującymi problematykę NSR oraz skieruje Cię do pracowni psychologicznej w celu odbycia badań psychologicznych, czyli testów psychologicznych mających na celu sporządzenie i przesłanie do WKU orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.


4. Przejdź kwalifikacje
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po powzięciu informacji o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej skieruje Cię do jednostki wojskowej na kwalifikacje.
Na kwalifikację w jednostce wojskowej składa się:

 • rozmowa kwalifikacyjna: obejmuje weryfikację pod względem: test sprawności fizycznej
  1. specjalności wojskowej – poprzez sprawdzenie czy posiadana specjalność wojskowa jest tożsama ze specjalnością wojskową stanowiska, o które się ubiegasz.
  2. wykształcenia:
   • poprzez sprawdzenie czy posiadane wykształcenie jest zgodne z wymaganiami,
   • co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych,
   • co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich,
   • wyższe – dla stanowisk oficerskich,
  3. stopnia wojskowego – sprawdzeniu podlega stopień wojskowy jaki posiadasz.

Mężczyźni – grupa wiekowa do 25 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

13,50

14,50

16,10

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

10

8

6

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

50

40

35

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,0

32,0

33,2

Mężczyźni – grupa wiekowa do 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

14,15

15,15

16,35

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

9

7

5

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

45

35

30

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,4

32,4

33,6

Mężczyźni – grupa wiekowa powyżej 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

14,40

15,40

17,00

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

8

5

3

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

40

30

25

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,8

32,8

34,0

Kobiety – grupa wiekowa do 25 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

4,45

5,10

5,50

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

28

23

18

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

37

32

28

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

27,0

28,0

29,5

Kobiety – grupa wiekowa do 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

5,00

5,20

6,05

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

25

20

15

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

35

30

26

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

27,5

28,5

30,0

Kobiety – grupa wiekowa powyżej 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

5,15

5,35

6,20

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

22

17

12

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

33

28

24

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

28,0

30,0

30,5


Dowódca jednostki wojskowej informuje Wojskowego Komendanta Uzupełnień o pozytywnie zakończonej kwalifikacji.

5. Podpisz kontrakt

Dowódca Jednostki Wojskowej po zakończonej kwalifikacji wyznaczy możliwie najszybszy termin podpisania z Tobą kontraktu. Podpisanie kontraktu odbywa się w jednostce wojskowej. Kontrakt może być zawarty na okres od 2 do 6 lat.

6. Odbierz kartę przydziału kryzysowego

Na okres trwania kontraktu żołnierz otrzyma przydział kryzysowy, którego szczegóły zawiera karta przydziału kryzysowego. W praktyce oznacza to, że w czasie trwania kontraktu możesz zostać wezwany do jednostki aby wziąć udział w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
 • likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
 • akcjach poszukiwawczych,
 • akcjach antyterrorystycznych,
 • ratowaniu życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
 • zarządzaniu kryzysowym.

 ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZA NSR

 
1. W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Również pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1474). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
 • gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej, itp.);
 • czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
 • czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;
 • opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 
2. W zakresie pomocy edukacyjnej:

 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.


3. W zakresie świadczeń zdrowotnych:

 • określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.


4. W zakresie należności finansowych:

 • atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej, pełnienia służby przygotowawczej;
 • możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);
 • prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.


5. W zakresie świadczeń w naturze:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.


6. W zakresie prestiżu służby w rezerwie:

 • uwzględnianie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;

INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW


1. Ochrona uprawnień pracowniczych. W myśl obowiązujących przepisów w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony.

Pracodawca jest zobowiązany urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika, pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy.

2. Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy.
Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza. Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej.

Świadczenie wypłacane jest na udokumentowany wniosek pracodawcy.

Podpisany wniosek, pracodawca przesyła szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego właściwemu ze względu na siedzibę jednostki wojskowej, do której żołnierz rezerwy posiada nadany przydział kryzysowy, nie później niż przed upływem trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych, a w przypadku pełnienia przez żołnierza rezerwy okresowej służby wojskowej - nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu pełnienia tej służby.

Kwotę świadczenia ustala właściwy szef wojewódzkiego sztabu wojskowego i przekazuje w okresie miesiąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy.

Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawcy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.


WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o zawarcie kontraktu

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego

 

 

 

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok
tel. 261156616, 261156617, 261156649

e-mail: wkusanok@ron.mil.pl


Opracowała: Małgorzta Osenkowska
 
 
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Przemyska 1
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl

  
 • BIP