Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Poszkodowani

POMOC POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA ORAZ RODZINOM ZMARŁYCH ZOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Koordynator regionalny:

Specjalista WSzW w Rzeszowie Małgorzata LIK

tel. 261 155 514

email: wszwrzeszow.rekon(at)ron.mil.pl

Godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.00

 

Z dniem 30 marca 2012 r. weszła wżycie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz.U. Nr 205, poz.1203
z późn.zm.)

Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź weterana poszkodowanego. Ustawa dotyczy żołnierzy i pracowników.

 

 1. I.                DEFINICJA WETERANA POSZKODOWANEGO

 

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

 

 1. II.               PRZYZNANIE STATUSU WETERANA POSZKODOWANEGO

Status weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej

ul. Klonowa 1

00-909 Warszawa

We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

 

 1. 1.   Procedura przyznawania statusu weterana poszkodowanego.

 

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

 

1)    wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego

2)    zaświadczenie  wydane odpowiednio przez:

         a)      dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę;

         b)      wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;

3)    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

4)    protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;

5)    orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku  na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas  wykonywania zdań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub  komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pacy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

6)   decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o :

1)   procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;

2)    wysokość dodatku weterana poszkodowanego.

Uwaga: dodatek weterana poszkodowanego przysługuje tylko osobie, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

 

 1. III.             LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO

 

Dokumentem potwierdzającym status weterana poszkodowanego jest legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej. Legitymacje wdaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego.

Wzory legitymacji różnią się kolorystyką. Legitymacja weterana poszkodowanego  jest koloru – jasnoniebieskiego. Ponadto w rozporządzeniu Ministra Obrony narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz.U.poz.229) określono tryb wydawania, wymiany lub zwrotu powyższych legitymacji.

 

 1. IV.            UPRAWNIENIA

 

 1. 1.    Pomoc w finansowaniu nauki dla weterana poszkodowanego – żołnierza.
 2. 2.    Zapomogi.
 3. 3.    Umundurowanie.
 4. 4.     Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystość.
 5. 5.     Wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu.
 6. 6.     Uhonorowanie.
 7. 7.      Uprawnienia pracownicze.
 8. 8.      Uprawnienia dla weterana poszkodowanego pobierającego rentę inwalidzką z
        tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem  w działaniach poza
        granicami państwa.
 9. 9.       Ulga w przejazdach środkami transportu zbiorowego.

 

 1. V.              ŚWIDCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Weteran poszkodowany jest uprawniony do:

- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością;

- korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa powyżej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej.

 
Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa nie jest wymagane skierowanie  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;

- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, które pokrywa sięz budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
 Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym określił szczegółowe warunki otrzymywania tych świadczeń przez weteranów poszkodowanych, tryb postępowania w sprawie ich otrzymywania oraz sposób i tryb ich finansowania.

Powyższe  świadczenia udzielane będą na zlecenie lekarza z podmiotu leczniczego, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (w przypadku jego braku konsultanta krajowego), który potwierdzi konieczność wykonania świadczenia. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia po uzyskaniu opinii konsultanta, przedłożonej przez podmiot leczniczy potwierdzi konieczność udzielenia wykonania świadczenia i skieruje  osobę uprawnioną do podmiotu leczniczego w celu udzielenia świadczenia.

- bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy o refundacji (tj. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w stosunku, do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust.1 pkt 1 tej ustawy (lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń albo we wskazaniu określonym stanem klinicznym) oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań  poza granicami państwa.

 Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u  uprawnionego żołnierza lub pracownika określił warunki i tryb ubiegania się  o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika. Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków publicznych, z części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017, poz. 1844 t.j.). Uprawniony żołnierz lub pracownik otrzymuje produkty lecznicze na podstawie recepty oznaczonej kodem uprawnienia „PO”. Apteka wdaje leki za darmo!

- do bezpłatnych wyrobów medycznych  na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy o refundacji w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. W przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych wówczas weteranowi poszkodowanemu służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach ustawy o refundacji. Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego – żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzania weterana poszkodowanego – żołnierza w wyroby medyczne w przypadku, gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa w zakresie nieobjętym limitem finansowania ze środków publicznych będzie realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (lub konsultanta krajowego w przypadku jego braku). Podmiot leczniczy udziela wsparcia weteranowi poszkodowanemu w zakresie przygotowania wniosku, dokonania wyboru wyrobu medycznego, niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

Weteran poszkodowany, za pośrednictwem podmiotu leczniczego składa pisemny wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, który rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

Wniosek weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia powinien zawierać:

1)  imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;

2)    adres zamieszkania i numer telefonu;

3)    numer legitymacji weterana poszkodowanego – żołnierza;

4)  numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

5)     rodzaj wyrobu medycznego;

6)     wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

Jednocześnie do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)   kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej Ministrowi Obrony Narodowej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;

2)  kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 3, o potrzebie zaopatrzania w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;

3)    kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne z wyodrębnioną kwota opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;

4)    ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.

 

 

 1. VI.            UMIESZCZENIE W DOMU WETERANA

 

 

Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo – leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej – w odniesieniu do weteranów – żołnierzy
 i weteranów poszkodowanych – żołnierzy.

 

 1. VII.          LEGITYMACJA UPRAWNIAJĄCA DO KORZSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDOROWONEJ

 

Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia – legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa.

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu określił podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu, o których mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany, zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.

 1. VIII.         POMOC PSYCHOLOGICZNA

 

Weteran – żołnierz lub weteran poszkodowany - żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez:

1)     psychologów w jednostkach wojskowych;

2)     wojskowe pracownie psychologiczne;

3)      zakłady opieki zdrowotnej utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.

Tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi – żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu – żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1791 t.j.).

Do uzyskania pomocy psychologicznej poza kolejnością uprawnieni są żołnierze
i pracownicy wojska, którzy uzyskali status weterana lub weterana poszkodowanego oraz najbliżsi członkowie ich rodzin jeżeli problemy, z którymi się zgłaszają, mają związek z wykonywaniem zadań poza granicami państwa.

Procedura udzielania osobie uprawnionej pomocy psychologicznej.

1)   podstawą do udzielania pomocy psychologicznej jest:

    a)   w przypadku weterana lub weterana poszkodowanego – okazanie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego,

    b)  w przypadku najbliższych członków rodziny weterana lub weterana poszkodowanego – okazanie pisemnego oświadczenia weterana lub weterana poszkodowanego, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że dana osoba spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art. 4 pkt 12 Ustawy o weteranach…….

 

 1. IX.            DODATEK WETERANA POSZKODOWANEGO

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.

Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wypłatę tego dodatku.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze i wynosi w przedziale:

1)    od 10 do 20 % uszczerbku – 10% podstawy wymiaru;

2)    od 21 do 30 % uszczerbku – 20 % podstawy wymiaru;

3)    od 31 do 40 % uszczerbku – 30 % podstawy wymiaru;

4)    od 41 do 50 % uszczerbku – 40 % podstawy wymiaru;

5)    od 51 do 60 % uszczerbku – 50% podstawy wymiaru;

6)    od 61 do 80 % uszczerbku – 60 % podstawy wymiaru;

7)    powyżej 80 % uszczerbku – 80 % podstawy wymiaru.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczanie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej powyżej.

Waloryzacji dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach określonych przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy – w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.

W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

Osobą z WKU w Sanoku wyznaczona do udzielenia pomocy osobom uprawnionym jest Teresa SKIBOWSKA

w godz. służbowych od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

tel. 261 156 615

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl