Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

 

     "... ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych
z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia do zawodu), pośrednictwa pracy
i praktyk zawodowych...."

     Celem rekonwersji jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy przez wyposażenie w odpowiednią wiedzę, nauczenie samodzielnego poszukiwania pracy, pomoc w jej znalezieniu, a także udzielenie wskazówek w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej.


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z REKONWERSJI

 

     Wszyscy byli żołnierze zawodowi w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem zwolnionych ze służby wojskowej z powodu:
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej. służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);
        Bezterminowo mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej byli żołnierze zawodowi, którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.
 
       Z bezterminowej pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.


PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC REKONWERSYJNĄ

 

Pomoc rekonwersyjna, jest udzielana na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Lublinie, w przypadku byłego żołnierza zawodowych oraz małżonka i dzieci żołnierza zawodowego, za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku.

 

W celu ubiegania się o pomoc rekonwersyjną należy:

 1. ze strony internetowej pobrać (druk) i wypełnić wniosek, który powinien zawierać:
 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego osoby uprawnionej, a w przypadku osób, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania lub którym zostały nadane – także numer PESEL i NIP oraz adres urzędu skarbowego;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.

były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:

 • decyzję, o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku zwolnienia wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
 • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia, o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (druk)

małżonek żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych dołącza do wniosku:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub ich opiekunowie prawni dołączają do wniosku:

 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

dzieci w wieku  od 18 do 25 lat, do wniosku, dołączają także:

 • zaświadczenie, o stanie cywilnym;
 • zaświadczenie, o pobieraniu nauki;
 • orzeczenie, o niepełnosprawności w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 1. dostarczyć osobiście lub listem poleconym na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień,    38-500 SANOK, ul. Lipińskiego 109 wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami:

 

WAŻNE INFORMACJE !!!

 

     W przypadku przekroczenia wysokości przysługującego limitu na przekwalifikowanie zawodowe, nadwyżka kosztów pokrywana jest przez osobę zainteresowaną.

     Osoby uprawnione, którym Dyrektor WBE pokrył koszty szkolenia przez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, a także żołnierze, którym dowódca jednostki wojskowej pokrył koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia oraz zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego, mają obowiązek w ciągu 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania przedstawić – dyrektorowi WBE – dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

 

     W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, przekazane przez Wojskowe Biuro Emerytalne należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe – na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję – podlegają zwrotowi.

 

Rekonwersja:

Nowe limity finansowe na korzystanie z przekwalifikowania zawodowego żołnierzy
i żołnierzy rezerwy:

- po 4 latach służby: 2.400 zł.;

- po 9 latach służby: 4.800 zł.;

- po 15 latach służby: 7.200 zł.TELEFONY I ADRESY INSTYTUCJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ REKONWERSJĄ KADR

Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSS MON
00-911 Warszawa. Al. Niepodległości 218
tel. 261-845-512,
fax : 261-845-599

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261-826-717, fax. 261-826-674,
 e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 261-183-641/642/643/644
fax: 261-183-643
e-mail: oazlublin@ron.mil.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a
tel. 261-183-399
e-mail: wbelublin@ron.mil.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 4,
Specjalista do spraw rekonwersji kadr WSzW Rzeszów
tel. 261-155-514,
fax 261-155-041
e-mail: wszwrzeszow.rekon@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełniń w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109,
Specjalista WPMiAR
tel. 261-156-618,
fax 261-156-609
e-mail: wkusanok@ron.mil.pl

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl