Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolnictwo wojskowe

O przyjęcie do szkoły wojskowej do może ubiegać się osoba:

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat; 
 • posiadająca wykształcenie:
  • średnie do Szkół Podoficerskich
  • średnie z maturą do Wyższych Szkół Oficerskich,
  • wyższe (II stopnia) do Studium Oficerskiego.

Wymagane dokumenty:    

 • wniosek do Komendanta-Rektora wybranej uczelni wojskowej (za pośrednictwem dowódcy JW. w przypadku żołnierzy), natomiast kandydaci do SO wniosek do Dyrektora Departamentu Kadr;
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów w przypadku SO;
 • życiorys;
 • skrócony odpis aktu urodzenia;
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (informacja aktualna na dzień postępowania rekrutacyjnego);
 • opłata rekrutacyjna;
 • inne dokumenty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym (np. kserokopie prawa jazdy kat. „B”, kserokopie dowodu osobistego, zdjęcie, itp.).

     Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej do Wojskowej Pracowni Psychologicznej i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

 • test sprawności fizycznej;
 • test z języka angielskiego (do Studium Oficerskiego);
 • rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

 


SZKOŁY OFICERSKIE

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa 49, ul. Gen.S. Kaliskiego 2
tel. 261-839-000
www.wat.edu.pl

 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69
tel. 261-262-751
www.amw.gdynia.pl

 

  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-576
www.awl.edu.pl


 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12
te. 261-517-100
www.wsosp.deblin.pl

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl