Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Weterani
INFORMACJE

Od 1 lutego 2014 r. przy DG RSZ został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych
 do systemu pomocowego. Nr telefonu: 261-825-940, CM (22) 682-59-40.
Telefon czynny jest we wtorki w godz. 15.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 -13.00.

DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

W dniu 30 marca 2012 r., weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r., Nr 205, poz. 1203), która określa:

 • status weterana działań poza granicami państwa i weterana poszkodowanego
 • w działaniach poza granicami państwa;
 • uprawnienia przysługujące weteranom,
 • zasady i warunki korzystania z uprawnień przez weteranów;
 • tryb postępowania i właściwość organów w sprawach o nadanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego.

Weteranem działań poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem", może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

 • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
 • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, zwanym dalej "weteranem poszkodowanym", może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, funkcjonariusza lub funkcjonariusza ABW, w drodze decyzji administracyjnej,

 • Minister Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy,
 • Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy,
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego nie przysługuje osobie, która została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu .

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:

1.Wniosek;

2.Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

         1)    dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,

         2)  wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

           żołnierza rezerwy albo właściwego kierownika archiwum wojskowego (wniosek),

         3)    Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

         4)    Szefa Agencji Wywiadu,

         5)    Komendanta Głównego Policji,

         6)    Komendanta Głównego Straży Granicznej,

         7)    Szefa Biura Ochrony Rządu,

         8)    Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,

         9)    potwierdzające udział w działaniach poza granicami państwa;

3.Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (50 PLN)

 
W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, potwierdzonej pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.

Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:

1)    dokumenty lub dowody, o których mowa w przypadku weterana;

2)    protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;

3)    orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym
w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

4)    decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW. Legitymacje, o których mowa, wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.

Wniosek o przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego, wraz z wymienionym wyżej załącznikami, zainteresowany przesyła bezpośrednio do właściwego organu – w przypadku żołnierza (pracownika wojska) – do Ministra Obrony Narodowej

 

POZOSTAŁE PODSTAWY PRAWNE UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM

W SIŁACH ZBROJNYCH RP

 • Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu pomocy poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom  rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska.                                                            
 • Decyzja nr 94/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2014r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.                          

       Zdefiniowane określenia występujące w w/w dokumentach:

 1. Osoby uprawnione – członkowie rodzin zmarłych żołnierzy i pracowników wojska   oraz poszkodowani żołnierze i pracownicy wojska;
 2. Osoba poszkodowana – żołnierz lub pracownik wojska, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku
  z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);
 3. Zmarły - żołnierz lub pracownik wojska, który poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań   służbowych (pracy) lub zmarł w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku   z wykonywaniem zadań służbowych (pracy); 
 4.  Opiekun indywidualny – żołnierz lub pracownik wojska wyznaczony do udzielania pomocy osobom uprawnionym;
 5.  Pomoc – informowanie o świadczeniach, wynikających z obowiązujących aktów prawnych, przysługujących osobom uprawnionym (pielęgnowanie pamięci o zmarłym, zapraszanie na święta i uroczystości organizowane w jednostce organizacyjnej resortu obrony narodowej, pomoc psychologiczna, wsparcie duszpasterskie oraz utrzymywanie kontaktów z osobami uprawnionymi);

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
Lipińskiego 109
38-500 Sanok
tel. 261156666
fax. 261156609
wkusanok@ron.mil.pl